Koszyk

☎ Infolinia: + 48 696 086 723

Realizacja wysyłek 5 dni w tygodniu od pn. do pt.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Wymogi techniczne
4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień
5. Zasady i formy płatności
6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów
7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
8. Tryb postępowania reklamacyjnego
9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
10. Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin zwany dalej “Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy Agnieszka Maciejewska Sklep ortopedyczno-medyczny 4med zwanej dalej “Sprzedawcą“. Adres poczty elektronicznej: arkadiusz.nocon@4med-ortopedia.pl

§ 1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep Internetowy 4med-ortopedia (zwany dalej “Sklepem“) – serwis internetowy działający pod adresem http://4med-ortopedia.pl/ umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej “Konsumentem”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej “firmą”)

Produkt– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu, Klient może w każdej chwili przeglądać

3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 3.WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z które-go korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Ja-vaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

c) aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4.ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.

7. Klient może składać reklamacje związane ze złożeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje_zwroty@4med-ortopedia.pl Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

On-line przelewy24
Przelew tradycyjny (płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia).
Pobranie
Płatność w kasie dostępna przy odbiorze osobistym w salonie firmowym

2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z po-twierdzeniem złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

2. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.

3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

a) Przesyłka kurierska UPS
b) Paczkomaty 24/7 c) Bezpośrednio przez Sprzedawcę w sieci salonów

4. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Informacje dotyczące możliwości i sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail:

reklamacje_zwroty@4med-ortopedia.pl

lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres:

Agnieszka Maciejewska Sklep ortopedyczno-medyczny 4med

ul. Wojewódzka 32, 40-036 Katowice

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem:

O wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2018

Odbiór osobisty

Odbiór możliwy w jednym z 4 sklepów stacjonarnych

Możliwość zwrotu

Zwrot produktu możliwy jest do 14 dni od zakupu

Szybka i pewna dostawa

Dostawy produktów realizowane przez kurierów DPD

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne metody płatności i wysyłki produktów